Η γεωργία ακριβείας (ΓΑ) αποτελεί μία προσέγγιση διαχείρισης όλης της καλλιέργειας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία πληροφοριών, την τηλεπισκόπηση καθώς και δεδομένα που συλλέγονται μέσω δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (ψηφιακό αναγνωριστικό αντικειμένου:10.2861/587580). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας έναντι στις προηγμένες προκλήσεις της γεωργίας. Τα θέματα επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις απαραίτητες απαιτήσεις κατά τους γεωπόνους, τους ειδικούς στον τομέα των γεωργικών ασφαλίσεων και τους αγρότες. Θέματα όπως η φωτογραμμετρία, η ανίχνευση του πεδίου, η ανάλυση της υγείας της καλλιέργειας, η χρήση αισθητήρων και συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών περιγράφονται και αναλύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσω της μελέτης περιπτώσεων με έναν πιο απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να εισάγει τους ειδικούς και όχι μόνο, στις νέες τάσεις και πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος και της γεωργίας. 

Το τελικό προϊόν του έργου στοχεύει στην παρουσίαση των διαφορετικών τύπων αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, των διαδικασιών που χρειάζονται για να αναπτυχθεί ένας χάρτης πεδίου καθώς επίσης και την παρακολούθηση του καιρού και άλλων φυσικών παραμέτρων από απόσταση. Αποτελεί μία βασική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας καλλιεργητής χρειάζεται αυτή την πληροφορία για να λάβει τις αποφάσεις του. Το μάθημα απευθύνεται σε γεωργούς και γεωπόνους οι οποίοι θα λάβουν βασικές γνώσεις χειρισμού ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), εξοπλισμένο με τον κατάλληλο αισθητήρα που θα εκτιμά το πόσο υγιής είναι η καλλιέργειά τους και πώς να μετρούν στοιχεία όπως η έλλειψη του νερού και η εκτίμηση απόδοσης της παραγωγής. 

Η φυσιολογία των φυτών και η φωτοσύνθεση για αρχάριους αποτελούν τις εισαγωγικές ενότητες του μαθήματος. Το μάθημα θα είναι κατανοητό και από άτομα που δεν είναι γεωπόνοι ή βιολόγοι και θα εστιάζει σε εκπαιδευόμενους από διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Σκοπός του μαθήματος είναι να απευθυνθεί σε καλλιεργητές με μη επιστημονικό υπόβαθρο όπως για παράδειγμα οι αγρότες. Ωστόσο παραμένει σημαντικό σε αυτό το στάδιο, η παροχή ενός κατανοητού εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους. Περισσότερο υλικό θα είναι διαθέσιμο για προχωρημένους αναγνώστες. Συνεπώς, το υλικό απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. 

Επιπρόσθετα, ειδική μέριμνα θα γίνει στην παρουσίαση του υλικού με έναν πιο απλοποιημένο τρόπο δεδομένου ότι υπάρχει γνωστικό υπόβαθρο ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους. Αναμένεται να είναι το πιο δημοφιλές αποτέλεσμα λόγω της υπάρχουσας ενημέρωσης/ γνώσης των εν δυνάμει εκπαιδευόμενων. Θα υπάρξει μία περιγραφή των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των διαφορετικών αισθητήρων, των προτύπων, του  επιστημονικού υπόβαθρου της χρήσης τέτοιων αισθητήρων και θα γίνει ανάλυση με τη χρήση παραδειγμάτων των πιο εμπορικών αισθητήρων. Η χαρτογράφηση αποτελεί τον απόλυτο στόχο του μαθήματος. Στις υπό μελέτη περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν πραγματικοί χάρτες οι οποίοι θα συνοδεύονται από πραγματικά δεδομένα που λήφθηκαν μετά τη συγκομιδή. Θα υπάρχει παράλληλη παρουσίαση των παραδοσιακών τρόπων συλλογής δεδομένων και των προτεινόμενων από το πρόγραμμα καινοτόμων τρόπων. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να καταλάβει που είναι η καινοτομία και ποια τα πλεονεκτήματα που απορρέουν για τον καλλιεργητή ή το σύμβουλο καλλιέργειας ο οποίος θα είναι και ο τελικός χρήστης της τεχνολογίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο του μαθήματος θα γίνει μία ανασκόπηση της 35ετούς ιστορίας της τηλεπισκόπησης στη γεωργία, της εξέλιξης από τη χαμηλή χωρική και χρονική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων και της αερομεταφερόμενης φωτογραμμετρίας σε προηγμένες τεχνολογίες  καθώς και το σκεπτικό της χρήσης αυτών στην γεωργία. 

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στις τρέχουσες τεχνολογίες λήψης πληροφοριών από διαστημικούς και αερομεταφερόμενους αισθητήρες και στην εφαρμογή των πληροφοριών αυτών στη γεωργία ακριβείας. Οι εφαρμογές που βασίζονται σε αερομεταφερόμενες πολυφασματικές κάμερες, κάμερες RGB, θερμικές κάμερες, συστήματα LiDAR, σε διαστημικούς οπτικούς αισθητήρες και ραντάρ, περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών, την εκτίμηση της βιομάζας και της απόδοσης, τις ζώνες διαχείρισης, την ανίχνευση ασθενειών, την καταμέτρηση φυτών κ.λπ. Γίνεται χρήση φωτογραμμετρικών μεθόδων για τη δημιουργία τρισδιάστατης ανακατασκευής της αρχιτεκτονικής εδάφους και του φυλλώματος των δέντρων. Ακόμη, θα περιγραφούν οι διαδικτυακές και άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ως διεπαφές για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. αγρότες, γεωπόνοι, βιομηχανία κ.λπ.). καθώς και η λειτουργικότητά τους.

Το υλικό θα παρέχει μοναδική εκπαίδευση στους εκπαιδευόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο (από αγρότες μέχρι προχωρημένους χρήστες) σύμφωνα με το τι υπάρχει στην αγορά και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η τρίτη ενότητα στοχεύει στο να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για τη χρήση της απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων η οποία θα είναι η κύρια μέθοδος πληροφόρησης στο μέλλον. Θα αναλύσει την τάση των συνεργειών ανάμεσα στα υψηλής χρονικής και φασματικής ανάλυσης δεδομένα από το δορυφόρο και τα δεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης από drones και τα συστήματα αισθητήρων πεδίου. Σκοπός είναι να απευθυνθεί σε όλους τους τελικούς χρήστες της επόμενης γενιάς της γεωργίας ακριβείας και να αναδείξει τη δύναμη της τεχνολογίας όπως ο συνδυασμός των δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Επιπρόσθετα, οι βασικές αρχές της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της δορυφορικής απεικόνισης και της φωτογραμμετρίας ως τελικοί χρήστες, απευθύνονται περισσότερο σε εκπαιδευόμενους με υπόβαθρο στην επιστήμη της γεωργίας αλλά αυτό αποτελεί μέρος άλλης μελέτης. 

-Τηλεπισκόπηση και χρήση στην παραγωγή δεικτών βλάστησης (πχ δείκτης NDVI).

-Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να διαβάζουν τους χάρτες που θα παράγουν τα drones καθώς επίσης και το πώς να προετοιμάσουν ένα χάρτη και να δικαιολογήσουν την ποικιλομορφία σε ένα πεδίο. 

Μετά την κατάρτιση, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να συγκρίνουν χάρτες, να βλέπουν την εξέλιξη της φάρμας τους, να προσδιορίζουν πιθανές απειλές και να εκτιμούν την απόδοση της παραγωγής.